Köpevillkor Ekagårdsprodukter 

Reklamation: 

Näringsidkare skall påtala eventuella fel i en produkt inom fem (5) dagar från leverans. Se vidare information ang. reklamationsrätt nedan. 

Returer: 

Vid retur av produkter eller material till Ekagårdsprodukter AB skall produkterna emballeras på sådant sätt att de är väl skyddade vid transport. Vi rekommenderar att du förpackar produkter på samma sätt som när de levererades till dig och att du använder ett spårbart fraktsätt vid returen. 

Pris och prisjusteringar:

Priset framgår av säljarens för var tid gällande, officiella prislista. Vid eventuella prisförändringar gäller leveransdagens priser, oaktat om ett pris tidigare angivits i en orderbekräftelse. Inträffar före leverans en prishöjning, valutaförändring, skattehöjning eller annan händelse utanför säljarens kontroll, äger Ekagårdsprodukter AB rätt att höja priset i motsvarande mån, varvid köparen alltjämt är bunden vid köpet.

 Betalningsvillkor:

Om ej annat överenskommits, skall betalning erläggas senast inom trettio (30) dagar från dagen för fakturans utställande. Vid försenad betalning skall köparen erlägga dröjsmålsränta fr.o.m. förfallodagen efter en procentsats på tio (10) procentenheter. Förorsakar köparens dröjsmål med betalningen säljaren kostnad i form av kurs-, inflations- eller devalveringsförlust, eller uppkommer andra kostnader såsom betalningspåminnelser m.m, skall köparen ersätta dessa kostnader. Vid köptillfället görs sedvanlig kreditprövning som i vissa fall kan innebära att en kreditupplysning tas på kunden. Vid betalning mot faktura kommer kundens uppgifter lagras och hanteras i syfte att utföra kundanalys, identifikation eller ev. kreditkontroll. 

Återtagandeförbehåll:  

Samtliga produkter är behäftade med återtagandeförbehåll tills det att kunden fullgjort sina skyldigheter som följer av detta avtal. Det innebär att äganderätten övergår på kunden i samband med att kunden fullgör sina skyldigheter som följer av avtalet. Kunden har därmed ej rätt att konsumera, nyttja, sälja eller på annat sätt vidta åtgärd innan äganderätten övergått på kunden som förhindrar att produkterna kan återtas av Ekagårdsprodukter AB. 

Hävningsförbehåll: 

Ekagårdsprodukter AB förbehåller sig rätten att häva avtalet i det fall kunden handlat i ond tro på grund av felaktigheter som kunden känt till eller borde ha insett, såsom felaktiga uppgifter om pris eller kvantitet på ekagard.com. I det fall hävningsförbehållet görs gällande har kunden inte rätt till skadestånd eller annan kompensation från Ekagårdsprodukter AB. 

Ändringsförbehåll: 

Ekagårdsprodukter AB förbehåller sig rätten att utan avisering ändra innehållet på ekagard.com, vilket inkluderar, men inte är begränsat till, utbud, priser och kampanjer. Sådan ändring påverkar dock ej redan ingångna avtal mellan Ekagårdprodukter AB och kund. 

Ansvarsförbehåll: 

Ekagårdsprodukter AB skall anses befriad från alla förpliktelser enligt detta avtal om ansvar annars skulle ha uppstått på grund av händelse som ligger utanför detta avtal, Ekagårdsprodukter AB:s verksamhet eller vad som annars följer av tvingande lag. 

Säljarens rättigheter vid köparens obestånd:  

Om köparen försatts i konkurs, inställt sina betalningar eller i annat fall antas vara på obestånd, äger säljaren rätt att innehålla vidare leveranser, återta godset eller häva avtalet helt eller delvis. Säljaren äger också rätt att kräva godtagbar säkerhet för fortsatt fullgörande. Köparen skall anses vara på obestånd bl.a. om denne dröjer mer än 30 dagar att betala förfallen faktura. Företagets rättigheter enligt denna paragraf bortfaller om köparen omedelbart vid anfordran ställer betryggande säkerhet. 

Lag och tvistlösning: 

Svensk rätt skall tillämpas på detta avtal. Tvist med anledning av avtalet skall avgöras i Sverige enligt gällande lag om skiljeförfarande. Vid eventuell tvist skall talan väckas vid Jönköpings tingsrätt om kunden är näringsidkare eller annan juridisk person. Om kunden är privatperson och ingått detta avtal för privat konsumtion skall tvist prövas vid den domstol som följer av tvingande lagstiftning. Reglerna för förenklat skiljeförfarande skall tillämpas om inte målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter påkallar att ordinarie skiljedomsregler tillämpas på förfarandet. Partena skall dock inte vara förhindrade att vid allmän domstol väcka talan om betalning av förfallen fordran. 

Ansvarsbefrielse - Force Majeure: 

I händelse av myndighetsåtgärd eller underlåtenhet, ny lagstiftning, arbetsrättslig konflikt, krig eller krigsfara, större störning av allmän ordning, sabotage, extrema väderförhållanden, brand, explosion, naturkatastrof, olyckshändelse eller annan omständighet utanför Ekagårdprodukter AB:s kontroll och som Ekagårdprodukter AB inte skäligen kunnat övervinna eller förutse skall Ekagårdprodukter AB ha rätt att frånträda sina skyldigheter i detta Avtal. Vid sådan händelse skall Ekagårdprodukter AB ej stå skadeståndsskyldig vid skada som kunden haft. 

Externa länkar: 

Ekagårdsprodukter AB ansvarar ej för eventuella skador och problem med kundens mjuk eller hårdvara som uppstår på grund av att kunden nyttjat externa länkar som är publicerade på ekagard.com

 Reservation för prisfluktuationer eller andra handelshinder: 

Vid prisfluktuationer eller andra handelshinder, såsom brist på nödvändig komponent, där Ekagårdsprodukter AB inte skäligen kan hållas vid sina förpliktelser enligt detta avtal har Ekagårdsprodukter AB rätt att häva avtalet. Vid sådan händelse har kunden inte rätt till skadestånd eller annan kompensation från Ekagårdsprodukter AB. 

Reservation för skatte- och avgiftsförändringar:

Vid väsentliga skatte- eller avgiftsförändringar, som är av stor betydelse för förutsättningarna för detta avtal, har Ekagårdsprodukter AB rätt att häva avtalet. Vid sådan händelse har kunden inte rätt till skadestånd eller annan kompensation från Ekagårdprodukter AB. 

Reservation för leveransförsening utanför Ekagårdsprodukter AB:s kontroll:

Uppstår det en leveransförsening som beror på händelse utanför Ekagårdsprodukter AB:s kontroll, skall inte Ekagårdprodukter AB anses ansvarig för skada som beror på sådan leveransförsening. Vid sådan händelse har kunden inte rätt till skadestånd eller annan kompensation från Ekagårdprodukter AB såvida inte annat särskilt avtalats mellan Ekagårdprodukter AB och kunden eller bestämmelse som följer av tvingande lag. 

Reklamationsrätt:  

Det åligger köparen att på lämpligt sätt kontrollera godset vid mottagandet. Köparen skall skriftligen meddela säljaren brist eller fel i godset omedelbart efter köparen märkt, eller borde ha märkt, bristen eller felet, dock senast:

 • när det gäller fel eller brist som framgår av faktura, inom tio (10) dagar från mottagandet av fakturan. 

• när det gäller fel eller brist som iakttas vid okulärbesiktning, senast inom fem (5) dagar från leverans. 

• när det gäller saknat gods, senast inom tio (10) arbetsdagar från planerad leverans. 

Transportskador skall köparen, förutom reklamation enligt ovan, också anmäla till fraktföraren genom anteckning på fraktsedeln. Detta skall, så vitt avser synliga skador, ske omedelbart och i övriga fall inom fem (5) dagar efter godsets mottagande. Om kvalitetsavvikelse kan konstateras eller kvaliteten ger anledning till misstanke om svårigheter vid användningen, får sådan användning inte påbörjas utan säljarens tillstånd. Om köparen upptäcker fel i kvaliteten under användningen, skall han omedelbart inhämta säljarens anvisningar. Köparen skall lämna tydliga uppgifter för godsets identifiering samt övriga uppgifter som kan vara av betydelse för säljarens behandling av reklamationen. Köparen skall i avvaktan på att reklamationen avgörs vårda godset. Underlåter köparen att reklamera enligt de tider och anvisningar som anges ovan, är säljaren befriad från allt ansvar för felet eller bristen. 

Immaterialrätt, logotyper och varumärken:  

Allt material som publiceras på ekagard.com, inklusive programvara, logotyper, ljudfiler, varumärken samt text & bild är immaterialrättsligt skyddat. Skyddet innebär att materialet inte får användas utan rättighetsinnehavarens tillåtelse, materialet får inte heller kopieras eller på annat sätt överföras till tredje part utan Ekagårdsprodukter AB uttryckliga tillstånd. Eventuella överträdelser beivras. 

Informationens syfte: 

All information på ekagard.com, oavsett format, publiceras uteslutande i informativt syfte för att besökare skall kunna använda sig av webbplatsen. Ekagårdsprodukter AB ansvarar således ej för de följder eller skador som kan uppstå om denna information används i något annat syfte än det ovan angivna. 

Kunduppgifter som lagras: 

-Företagsnamn 

-Namn 

-Adress 

-E-postadress 

-Telefonnummer 

-Organisationsnummer 

-Köphistorik hos Ekagårdsprodukter AB 

Uppgifterna kan även komma att lämnas ut till tredje part, och nyttjas i de syften som anges nedan: 

-Avtalspartner inom betalningstjänster i syfte att säkerställa fullgörande av avtalet. 

-Avtalspartner inom logistik (transportör) i syfte att säkerställa fullgörande av avtalet. 

-Marknadsföringspartner som anlitats av Ekagårdprodukter AB i marknadsföringssyften. 

Avregistrering av kunduppgifter:  


Du som kund kan vid skriftlig och undertecknad begäran få dina kunduppgifter hos Ekagårdprodukter AB raderade, med förbehåll för sådana uppgifter som krävs för att Ekagårdprodukter AB skall kunna upprätthålla god redovisnings- och bokföringssed.